ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ก.ย. 63 ถึง 30 ต.ค. 63 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

สพม.17
10 ส.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 63 งานวันภาษาไทย
จัดประกวด คัดลายมือ วาดภาพ อ่านทำนองเสนาะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และละครวรรณคดีไทย
10 ส.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 63 งานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิทรรศการวิทยาศาสตร์ เคมี ชีว ฟิสิกฟ์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศึกษา กิจกรรมแข่งขันจัดสวนขวด เพ้นกระเป๋าผ้า ทดลองการทำปฏิกิริของสารเคมี