คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือฝ่ายบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.31 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือฝ่ายบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.7 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือปฏิบัติงาน ฝ่ายนโยบายและแผนงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 534.17 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือวิชาการสำหรับนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 473.57 KB
Adobe Acrobat Document คู่มืองานประกัน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 843.7 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือฝ่ายงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.87 MB