ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายปริยวิศว์ วงษ์จันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :