ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางนฤมล กงกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :