ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
บริหารงานวิชาการ
สารสนเทศงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 67711
วารสารปีการศึกษา 2563 67714
รายงานผลการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 67717
รายงานการปฏิบัติงาน โรงเรียนตกพรมวิทยาคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.43 KB 67714
ผล-O-net 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.48 KB 67713
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.98 KB 67713
โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.39 KB 67716
คู่มือวิชาการสำหรับนักเรียน 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.43 KB 67715
คำสั่ง ติว onet 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 923.77 KB 67716
คำสั่ง open-house 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 941.57 KB 67712
SAR-โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ปี 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 67718
โครงการพัฒนางานวิชาการ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.38 KB 67714
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.97 KB 67715
โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.15 KB 67719
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.52 KB 67713
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.33 KB 67713
หลักสูตรสถานศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 85137
สารสนเทศงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 85056
ประกาศโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.89 KB 84983
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 347.85 KB 85016
โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.39 KB 85068
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.21 KB 85134
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 381 KB 85101
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.3 KB 86054
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.42 KB 85849
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.09 KB 85043
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.25 KB 85252
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.11 KB 85204
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.45 KB 85125
บริหารบุคคล
คู่มือฝ่ายบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 67714
นโยบายและแผน
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 84919
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.22 KB 85047