ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
บริหารงานวิชาการ
คู่มือวิชาการสำหรับนักเรียน 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 473.57 KB 23244
สารสนเทศงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 129158
>วารสารปีการศึกษา 2563 129159
รายงานผลการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 129164
รายงานการปฏิบัติงาน โรงเรียนตกพรมวิทยาคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.43 KB 129161
ผล-O-net 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.48 KB 129158
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.98 KB 129158
โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.39 KB 129161
คู่มือวิชาการสำหรับนักเรียน 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.43 KB 129161
คำสั่ง ติว onet 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 923.77 KB 129163
คำสั่ง open-house 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 941.57 KB 129159
SAR-โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ปี 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 129168
โครงการพัฒนางานวิชาการ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.38 KB 129162
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.97 KB 129160
โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.15 KB 129164
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.52 KB 129159
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.33 KB 129158
หลักสูตรสถานศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 146590
สารสนเทศงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 146713
ประกาศโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.89 KB 146432
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 347.85 KB 146466
โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.39 KB 146529
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.21 KB 147723
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 381 KB 146649
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.3 KB 152908
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.42 KB 148996
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.09 KB 146493
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.25 KB 146728
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.11 KB 148616
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.45 KB 146575
บริหารบุคคล
คู่มือฝ่ายบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 129160
นโยบายและแผน
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 146364
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.22 KB 146493