กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางศรินธร เพ็ชรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1