กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพิทักษ์ ทรงธรรม
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1