กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพิทักษ์ ทรงธรรม
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1