กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางตรึงใจ สุขโข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1