กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจารุพรรณ สวัสดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2