กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

เบญจมาศ พึ่งน้ำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1