กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวราภรณ์ พรมอินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกีรติ เทพมนตรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1