กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเต็มตา พูลทวี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววลัยภรณ์ เฉลิมไชย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1