กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจันทิรา ทรงธรรม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายรุ่งโรจน์ มิตรประทาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาววิภาภรณ์ ห้วงเกษม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายจักรี โพธิ์ศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเบญจมาศ พึ่งน้ำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1